Rao Hôn Phối - Rao lần I

v  Anh Trương Quang Vinh, con ông Trương Thân và bà Nguyễn Hồng, sẽ kết hôn với chị Tăng Yến Ly, con ông Tăng Hiến Giang và bà Nguyễn Thị Thu Anh vào thứ Bảy ngày 16/4/2016

v  Anh Nguyễn Phison Johnson, con ông Nguyễn Đông và bà Trần Hoa, sẽ kết hôn với chị

Phạm Thị Lan Anh, con ông Phạm Kim Thành và bà Nguyễn Thị Tín vào thứ Bảy ngày 16/4/2016

                               

Ai biết những đôi này có ngăn trở xin thông báo cho cha chánh xứ 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com