Thông Báo Đặc Biệt Về Mục Vụ Gia Đình

Nhận thấy có một số gia đình trong Giáo xứ đang gặp trở ngại về vấn đề hôn phối chẳng hạn như:

1) Vợ chồng chưa hợp thức hoá hôn phối theo phần đạo nên đã không được xưng tội rước lễ.

2) Vợ chồng vướng mắc với Hôn nhân trước đây và chưa xin Toà án Hôn phối cứu xét dây Hôn phối cũ. 

3) Trong gia đình có những xung khắc và bất hoà (ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái).

Xin Quí vị mau chóng liên lạc với Cha Chánh xứ ở số điện thoại Văn phòng Giáo xứ (972) 414-7073 để được sự hướng dẫn.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com