Câu Ghi Lòng: Và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người." (Mc. 9, 7)

Thánh Lễ Trực Tiếp tại GX DMHCG

TiVi Giáo Xứ

Tin Mừng Hôm Nay

Thứ Hai, Ngày 02 Tháng 03, 2015
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com