Câu Ghi Lòng: Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết. (Mc 9, 35)

Thánh Lễ Trực Tiếp tại GX DMHCG

TiVi Giáo Xứ

Tin Mừng Hôm Nay

Thứ Bảy, Ngày 10 Tháng 10, 2015
 Bài Ðọc 1
 Phúc Âm  Suy Niệm
 T. Daniel
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com