Câu Ghi Lòng: Ai thuộc về Chân Lý thì nghe tiếng Tôi. (Ga 18, 37)

Thánh Lễ Trực Tiếp tại GX DMHCG

TiVi Giáo Xứ

Tin Mừng Hôm Nay

Thứ Năm, Ngày 26 Tháng 11, 2015
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com