Câu Ghi Lòng cho Tuần: "Vì nếu người ta được cả thế gian mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?" (Mt 16:26)

Tin Mừng Hôm Nay

Thứ Ba, Ngày 02 Tháng 09, 2014
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com