Câu Ghi Lòng: "Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt." (Mt 13:30)

Tin Mừng Hôm Nay

Thứ Sáu, Ngày 25 Tháng 07, 2014
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com