Câu Ghi Lòng: Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên. (Lc 14, 11)

Thánh Lễ Trực Tiếp tại GX DMHCG

Thánh lễ trực tuyến 

10:00 AM Chúa Nhật

7:00 PM ngày trong tuần

Bấm vào đây

Tin Mừng Hôm Nay

Thứ Ba, Ngày 30 Tháng 08, 2016
PHỤNG VỤ
Thánh Lễ Chúa Nhật
Lễ I (Lễ Gia Đình) 7:30 AM
Lễ II (Lễ Thanh Niên) 10:00 AM
Lễ III (Lễ Thiếu Nhi) 12:00 PM
Lễ IV (Lễ Gia Đình) 5:00 PM
Ngày Thường (Thứ hai - Thứ sáu)
Thánh Lễ 7:00 AM, 7:00 PM
Thứ Bảy
Thánh Lễ 8:00 AM
Thánh lễ vọng Chúa nhật 6:00 PM
Thứ Năm Đầu Tháng
Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể 7:00 PM
Thứ Sáu Đầu Tháng
Thánh Lễ 7:00 AM, 7:00 PM
Chầu Thánh Thể 7:30 AM - 7:00 PM
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com