Câu Ghi Lòng: "Nước Trời giống như kho báu giấu trong ruộng" (Mt 13:44)

Tin Mừng Hôm Nay

Thứ Năm, Ngày 31 Tháng 07, 2014
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com