Câu Ghi Lòng cho Tuần: "Này bà, bà có lòng mạnh tin" (Mt 15:28)

Tin Mừng Hôm Nay

Thứ Năm, Ngày 21 Tháng 08, 2014
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com