Câu Ghi Lòng cho Tuần: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. (Mc 1: 3)

Tin Mừng Hôm Nay

Thứ Sáu, Ngày 19 Tháng 12, 2014
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com