Câu Ghi Lòng: Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. (Mc 1, 17-18)

TiVi Giáo Xứ

Tin Mừng Hôm Nay

Thứ Hai, Ngày 26 Tháng 01, 2015
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com