Câu Ghi Lòng: Chúa Kitô vì chúng ta, đã vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. (Pl 2, 8 - 9)

Thánh Lễ Trực Tiếp tại GX DMHCG

TiVi Giáo Xứ

Tin Mừng Hôm Nay

Thứ Hai, Ngày 30 Tháng 03, 2015
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com