Câu Ghi Lòng: Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. (Mt 4, 4b)

Thánh Lễ Trực Tiếp tại GX DMHCG

Thánh lễ trực tuyến 

Thánh lễ 10 giờ sáng

Chúa nhật

Bấm vào đây

Tin Mừng Hôm Nay

Thứ Bảy, Ngày 23 Tháng 07, 2016
PHỤNG VỤ
Thánh Lễ Chúa Nhật
Lễ I (Lễ Gia Đình) 7:30 AM
Lễ II (Lễ Thanh Niên) 10:00 AM
Lễ III (Lễ Thiếu Nhi) 12:00 PM
Lễ IV (Lễ Gia Đình) 5:00 PM
Ngày Thường (Thứ hai - Thứ sáu)
Thánh Lễ 7:00 AM, 7:00 PM
Thứ Bảy
Thánh Lễ 8:00 AM
Thánh lễ vọng Chúa nhật 6:00 PM
Thứ Năm Đầu Tháng
Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể 7:00 PM
Thứ Sáu Đầu Tháng
Thánh Lễ 7:00 AM, 7:00 PM
Chầu Thánh Thể 7:30 AM - 7:00 PM
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com