Câu Ghi Lòng: Hỡi con, đức tin của con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh. (Mc 5, 34)

Thánh Lễ Trực Tiếp tại GX DMHCG

TiVi Giáo Xứ

Tin Mừng Hôm Nay

Thứ Tư, Ngày 01 Tháng 07, 2015
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com