Câu Ghi Lòng: Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. (Gn 6, 68)

Thánh Lễ Trực Tiếp tại GX DMHCG

TiVi Giáo Xứ

Tin Mừng Hôm Nay

Thứ Sáu, Ngày 28 Tháng 08, 2015
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com