Câu Ghi Lòng: Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. (Ga 20, 21-22)

Thánh Lễ Trực Tiếp tại GX DMHCG

TiVi Giáo Xứ

Tin Mừng Hôm Nay

Thứ Năm, Ngày 28 Tháng 05, 2015
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com