Câu Ghi Lòng: Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác. (Ga 14, 16)

Thánh Lễ Trực Tiếp tại GX DMHCG

Thánh lễ trực tuyến 

10:00 AM Chúa Nhật

7:00 PM ngày trong tuần

Bấm vào đây

Phụng Vụ

 
Thánh Lễ Chúa Nhật
Lễ I (Lễ Gia Đình) 7:00 AM
Lễ II (Lễ Thanh Niên) 10:00 AM
Lễ III (Lễ Thiếu Nhi) 12:00 PM
Lễ IV (Lễ Gia Đình) 5:00 PM
Ngày Thường (Thứ hai - Thứ sáu)
Thánh Lễ 7:00 AM, 7:00 PM
Thứ Bảy
Thánh Lễ 8:00 AM
Thánh lễ vọng Chúa nhật 6:00 PM
Thứ Năm Đầu Tháng
Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể 7:00 PM
Thứ Sáu Đầu Tháng
Thánh Lễ 7:00 AM, 7:00 PM
Chầu Thánh Thể 7:30 AM - 7:00 PM

Tin Mừng Hôm Nay

Thứ Bảy, Ngày 27 Tháng 05, 2017
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com