Câu Ghi Lòng: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, và yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi". (Mt 22:34-39)

Tin Mừng Hôm Nay

Thứ Sáu, Ngày 31 Tháng 10, 2014
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com