Câu Ghi Lòng: Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ. (Gn 6, 35)

Thánh Lễ Trực Tiếp tại GX DMHCG

TiVi Giáo Xứ

Tin Mừng Hôm Nay

Thứ Ba, Ngày 04 Tháng 08, 2015
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com