Câu Ghi Lòng: "Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng." (Mt 20:4)

Tin Mừng Hôm Nay

Thứ Ba, Ngày 23 Tháng 09, 2014
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com